Služby investorům - stavebníkům - individuální výstavba

Výstavba rodinných domů a bytů, rekonstrukce stávajících objektů zahrnuje pro soukromého investora mnoho kritických bodů, kterým je možno odborným přístupem do značné míry předcházet, či účelně řešit již vzniklé problémy. Odborný dohled je možné realizovat manažerskou formou nad celou realizací výstavby, od projektové dokumentace, až po kolaudaci - jako službu komplexní "na klíč" nebo řešení dílčích problémů v jakékoliv fázi výstavby.

Našim cílem je minimalizace nákladů, dodržení sjednaných termínů, odpovídající kvalita stavby. Odborný dohled Vám zajišťuje, že neprožijete toto období ve stresu.

Kompletní servis zahrnuje především:

 • vyřízení územního rozhodnutí, stavebního rozhodnutí
 • zastupování klienta při jednání s dotčenými orgány a státní správou
 • kontrola projektové dokumentace
 • kontrola a porovnání rozpočtu stavby
 • vyhodnocení zadávacích podmínek a zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • zajištění přípravy nebo kontrola správnosti a průhlednosti smlouvy o dílo
 • zajištění stavebního dozoru po celou dobu výstavby
 • jednání o ceně stavebních prací se zhotovitelem stavby
 • koordinace a osobní dohled nad odborným subdodavateli, řízení nákladů
 • zajištění přejímání jednotlivých dodávek, či stavebních celků
 • řešení nedodělků, reklamací, časového skluzu ve výstavbě, vícepráce apod.
 • kvalifikované posouzení provedených prací a dodávek, porovnání s již uhrazenými pracemi
 • kvalifikované porovnání prací se schválenou projektovou dokumentací a stavebním povolením, uzavřenou smlouvou
 • zajištění kolaudačního řízení
 • zajištění zápisu zkolaudovaného díla do katastru nemovitostí
 • zajištění znaleckých posudků, ocenění věcných břemen, tržních odhadů

 

Služby stavebním firmám

Stavebnictví je velmi specifické prostředí z hlediska chodu společnosti, vedení účetnictví, prevence, vzniku a následné řešení pohledávek. Ve stavební výrobě vzniká mnoho předvídatelných i nepředvídatelných situací, které mají za následek změny ve výstavbě, změny smlouvy, změny obchodních podmínek a změny jejich plnění. Tím i následný vznik pohledávek, jejich uznání a uhrazení.

Tato služba má za cíl především:

 • řešení krizových situací, následné objektivní posouzení, návrh postupu, řešení již vzniklých pohledávek (viz. obchodní pohledávky)
 • vypracování systému prevence vzniku pohledávek (viz řízení pohledávek)
 • vedení účetnictví, členění dle jednotlivých zakázek (viz vedení účetnictví)
 • sledování výnosů a rozpracovanosti jednotlivých zakázek, sledování výnosů dle technologických procesů a prací